Dernekler tüzüklerini sadece tüzük yoluyla değiştirebilirler. Tüzük değişikliği yapılacak
genel kurulun olağan ya da olağanüstü genel kurul olması fark etmemektedir. Burada önemli
olan genel kurul ilanında tüzük değişikliğinin belirtilmiş olmasıdır. Eğer ilandaki gündem
maddelerinin içine tüzük değişikliği yazılmamışsa; genel kurul esnasında katılan üyelerin
onda birinin yazılı talebi ile divan heyeti tarafından gündeme eklenebilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği ile ilgili gündem maddesine gelindiğinde eğer
değiştirilecek madde sayısı birden fazla ise her maddenin değişikliği ayrı ayrı oylanır ve divan
tutanağına da ayrıntılı şekilde yazılır. Bir tüzük maddesinin değişebilmesi için genel kurulda
2/3 oranında çoğunluk aranır. Eğer genel kurulun ilk toplantısında söz konusu çoğunluk
sağlanamaz ise ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz fakat katılan üye sayısı yönetim ve
denetleme kurulu asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Her halükarda tüzük
değişikliğinin yapılabilmesi için katılan üyelerin 2/3’ün onayı gerekmektedir. Tüzük değişikliği
oylamaları açık oylama ile yapılır.

Genel kurul sonrasında 30 gün içerisinde hem DERBİS’ten online bildirim yapılmalı
hem de tüzük değişikliği ile ilgili evraklar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim
edilmelidir. Teslim edilmesi gereken evraklar şunlardır:
– Kaşe ve imzalı genel kurul sonuç bildirimi (DERBİS’ten alınan genel sonuç bildirimi)
– Divan tutanağı fotokopisi
– Yeni tüzük ( 4 takım ve tüm sayfaları mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri
tarafından imzalanır)
– Eski/yeni hali belgesi ( Bu belgede değişen maddelerin eski ve yeni halleri yazılı
olur, iki takım hazırlanır, mevcut yönetim kurulunun tüm üyeleri tarafından
imzalanır. Tüzük tamamen değişmişse bu belge düzenlenmez fakat bu durum
divan tutanağında belirtilmelidir.)